Christelle Nkounkou

Ingénieur Exploitation, Perenco